South African Languages

Gathered here are links to translations into all of the official South African languages. We thank Professor Jako Olivier of North-Western University in South Africa for arranging for these translations.

Afrikaans

Doelwitte en Leeruitkomste

(Includes the Metaliterate Learner Figure)

Afrikaans translation by the North-West University UNESCO Chair on Multimodal Learning and Open Educational Resources

isiNdebele

Iinhloso zeMethalitheresi kanye nemiNqopho yokuFunda

isiXhosa

Iinjongo zokuFunda nezeMethalitherasi

isiZulu

Okuphokophelelwe indlela yokufundisa egxile endleleni yomuntu ngamunye yokufunda nokubamba iqhaza endaweni yolwazi yanamuhla nezinjongo zokufunda

Sesotho

Dipheo tsa Methalithiresi le tsa Ho ithuta

Sesotho as Leboa

Dinepo tša Bokgonikakaretšo ke Maikemišetšo a go Ithuta

Setswana

Maikaelelo le Maikemisetso a Go ithuta

(Includes the Metaliterate Learner Figure)

Setswana translation by the North-West University UNESCO Chair on Multimodal Learning and Open Educational Resources and Opelo Thole 

Siswati

Imigomo Yelitheresi Lephakeme kanye neTinjongo Tekufundza

Tshivenda

Ndivho dza Methaḽitheresi na Zwipikwa zwa U guda

Xitsonga

Swikongomelo swo Angarhela swa dyondzo na swa Madyondzelo